Compasmodel

Compas-model

 Het Compas-model: een communicatieve benadering van zelfregie van een mens

Mens

[note color=”#f2f2f2″]    Elk mens, jong, oud, met of zonder beperkingen heeft de natuurlijke behoefte om zelf te bepalen hoe zijn leven inhoud krijgt. Zelfregie betekent een balans vinden tussen de zeggenschap over eigen mogelijkheden, de behoefte aan zelfbepaling én de grenzen die worden aan gegeven door de samenleving of omgeving.   [/note]

 Ieder mens heeft een potentieel aan talenten en vermogens. En heeft de behoefte om het leven zelf sturing te geven ( behoefte aan autonomie), de behoefte aan verbondenheid met andere mensen en steun te vinden bij elkaar ( behoefte aan relatie) en de behoefte om de wereld en het leven aan te kunnen, de vaardigheden en mogelijkheden van jezelf kennen, daarop te vertrouwen en te gebruiken( behoefte aan competentie) ( Ryan & Deci, 2000)

Professional

Ieder mens heeft binnen zijn mogelijkheden de regie in het leven. Alles wat een mens zelf kan, soms tijdelijk of permanent met hulp of steun van een natuurlijk verwantschap, voert hij zelf uit. Als een persoon op het gebied van gezondheid, onderwijs, schuld of werkloosheid problemen heeft, raakt het ook de omgeving van deze burger. Essentieel is om deze natuurlijke omgeving te bereiken en in te zetten bij het ondersteunen van het individu met zijn problemen. Professioneel ondersteunen betekent omgevingssteun mobiliseren en organiseren. Juist op die gebieden van zelfzorgtekorten of beperkingen, waar het individu niet in staat is om op eigen kracht de problemen het hoofd te bieden. Professioneel ondersteunen betekend tevens dat de klant altijd wordt gestimuleerd om oplossingen te zoeken voor eigen problemen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het aanbod van de hulpverlening. Het doel is dat de klant in staat is om regie te nemen in zijn eigen complexe situatie. Vaak is er meer mogelijk dan mensen zelf denken of voor mogelijk houden. Professionele hulp of steun kan de regie van een klant en zijn directe verwanten zelfs in de weg staan.

Het Compas-model

Het Compas-model biedt concrete, methodische en communicatieve handvatten om de bovenbeschreven visie in praktijk te brengen. De grondgedachte bij het communiceren met en begeleiden van mensen in een multiproblem situatie is: zie de mens met zijn mogelijkheden, niet de stoornis, de beperking of het onaanvaardbare gedrag. Het model geeft zowel richtlijnen voor de ondersteuning van het werkproces met cliënten als een organisatie en communicatiestructuur om de ondersteuning optimaal te organiseren. Kern van het model is, dat alles wat een cliënt of zijn omgeving zelf kan, ook zelf uitvoert. Er wordt alleen ondersteuning geboden in situaties waarin lichamelijke, psychische of sociale beperkingen of onmogelijkheden de zelfregie belemmeren. Dit kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden zoals wonen, onderwijs, veiligheid, dagbesteding, zelfzorg en zingeving.

 Doel van het Compas-model

1.   het bevorderen van de zelfregie en zelfredzaamheid, ongeacht het niveau, mogelijkheden of positie van een mens of groep mensen. 
2.   het plaatsen van zelfregie en bijbehorend gedrag in de context van samenwerken en leven met anderen
3.  het leren leven en werken in een goede balans tussen enerzijds grenzen van een gegeven situatie (thuis, woonsituatie, sociale omgeving, werk)
      en anderzijds de eigen wensen, behoeften en belangen.

Het model wordt toegepast in situaties waarin mensen worden begeleid naar zelfregie:
• een klinische behandel of zorgsetting
• sociaal team of wijkzorgnetwerk
• buurt en wijkontwikkeling
• bij team- en organisatieontwikkeling

Training Compas-model

Informatie over de training

Titel Training   Constructieve Communicatie: een communicatieve benadering van zelfbepaling en de menselijke ontwikkeling

Doelgroep           Teams die (multidisciplinair) samenwerken in een klinische of wijksetting( sociale teams, lokale zorgnetwerken, RIBW, ACT-team,
                                    Housing First team,  Dagactiviteitencentrum)

 Roosteruren en looptijd Gemiddeld 5 volledige dagen met een spreiding van een half jaar

Programma

Het programma omvat 5 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een thema. Alle thema’s bij elkaar vormen een integrale visie op het ondersteunen van cliënten bij het organiseren van hun zelfregie in het leven.
Thema’s zijn:
• Introductie en bouwstenen Compas-model
• Stijlen van begeleiden: Rollen en vaardigheden
• Individeel en groepsgericht leerproces in de context van zelfregie
• Zelfregie respecterende begeleiding: de kracht van keuzes, zelfgemaakte oplossingen én het netwerk
• Borging en organiseren van zelfregie in de dagelijkse praktijk

Download pdf 2013 tekst compas model Zelfregie Professional en training

research paper writingcustom writingessay writing