Het Context Spel ®
Uitzoomen door gezamenlijk denken en samenhangend handelen

Alles wat een mens zegt of doet vindt zijn betekenis in de context waarin hij zich bevindt. Een ‘context’ is ‘specifieke sociale omgeving’ waarin alle communicatieve handelingen tussen mensen wordt uitgewisseld. In deze omgeving gebruikt mensen hun eigen regels en codes om elkaars gedrag te interpreteren en van betekenis te voorzien. Bureau Ben Venneman gebruikt in zijn trainingen, workshops en coaching het begrip ‘context’ voor alle verschijnselen die zich op de vier niveaus van menselijk functioneren ( lichamelijk, individueel, sociaal, maatschappelijk) kunnen voordoen.

Het Context Spel kan worden gebruikt bij het bespreken van een casus in een OGGZ-netwerk, tijdens intervisie, bij een collegiaal overleg of consultatie, in een gesprek met een cliënt of gezin.

Doel van het Context Spel
Het uitzoomen en betekenis geven aan relationele patronen die aan een problematische kwestie ten grondslag liggen. Zodanig dat er ruimte ontstaat om de gepresenteerde problematiek te herinterpreteren en een nieuwe manier van omgaan met de situatie mogelijk wordt.

Specifiek doel van het Context Spel
1.  Contextuele analyse: het visualiseren van alle mensen die betrokken zijn in een casus, vraagstuk of kwestie, door middel van een contextuele opstelling met houten        poppen op een bord.

2.  Het onderzoeken van de verschillende rollen, posities en afstand en nabijheid van de betrokkenen in een casus, vraagstuk of kwestie.
3.  Het zichtbaar maken en bespreken van de ontstane patronen en triades tussen alle betrokken partijen.
4.  Het bespreekbaar maken van de rol, positie en mogelijkheden van de betrokken personen of professionals.
5.  Het formuleren van nieuwe handelingen en interventies om patronen, stagnaties en impasses te doorbreken.

Trainingen
Bureau Ben Venneman gebruikt het contextspel tijdens trainingen, om samen met een team de ingewikkeldheid van een cliëntensituatie te visualiseren. De cliënt en zijn context op het contextbord plaatsen is een eerste stap om een beeld te krijgen van afstand en nabijheid tussen cliënt, omgeving en professionals. Aan de hand van contextuele en oplossingsgerichte vragen wordt uitgezoomd op de context en vaak leidt dat tot een ‘nieuwe opstelling’: doorvragen, uitpluizen en becommentariëren van elkaars visies en interpretaties helpt om impliciete overtuigingen, aannames en betekenissen expliciet te maken.
De deelnemers worden uitgedaagd om de context anders te verwoorden, bijvoorbeeld door de situatie of het gedrag van een cliënt te herkaderen. Het Context Spel is uitermate geschikt om aan de hand van ongewone vragen een beperkende denkrichting te verwisselen voor een context met mogelijkheden en kansen. De bedoeling van het contextuele uitzoomen is om tot een herinterpretatie te komen, zodat een problematische kwestie op een andere manier kan worden beoordeeld en beleefd.
De kunst is dus: stel vragen die tegen de gebaande en platgetreden wegen, ingesleten werkpatronen en professionele codes en regels ingaan.

Intervisie
Bureau Ben Venneman gebruikt het Contextspel bij intervisietrajecten om teams te leren om contextueel en oplossingsgericht uit te zoomen op de dagelijkse praktijk. Intervisie is een leergroep van collega’s die met elkaar tot inzichten en oplossingen trachten te komen voor werkproblemen. Het gaat daarbij om het inbrengen van actuele praktijkervaringen. Het is een zelfsturend, context en oplossingsgericht reflectieproces, waarbij wordt uitgezoomd op zowel persoonlijke als professionele kwaliteiten, en nieuwe perspectieven in een casus, vraagstuk of kwestie.

Inhoud
De casuïstiek voor de intervisie kan gericht zijn op:
– kwesties met betrekking tot direct cliëntcontact, professioneel en persoonlijke kwesties
– kwesties met betrekking tot samenwerking tussen professionals en instanties
– kwesties met betrekking tot taakverbondenheid en samenwerking in een team of netwerk

Coaching
Bureau Ben Venneman past het Context Spel ook toe tijdens coaching. Het is altijd weer verrassend om te zien hoe via het uitzoomen middels het Context Spel, de gecoachte tot de kern van zijn leervraag komt. je eigen ‘spel’ onder ogen zien is het begin van kiezen voor ander gedrag, een nieuwe koers in het leven of op het werk.

Workshop
Bureau Ben Venneman laat mensen en teams graag kennismaken met het Context Spel en de toepassing ervan in teams, intervisie, of in een coachingspraktijk.