Training Resultaatgericht Overleg in de SmartonPeople methodiek

Het voeren van regie op het maatschappelijk rendement van de samenwerking van de multidisciplinaire netwerken en ketens binnen gemeente, wijken of buurten is één van de kernopgaven van gemeenten. De SmartonPeople methodiek, ontwikkeld door de C3 group, heeft als doel de samenwerking tussen professionals en burgers te versterken. Brandpunt van deze samenwerking is overleggen. De SmartonPeople methodiek is zowel gericht op het overleg met burgers als de professionals in een netwerk. 

Om de kwaliteit van het overleg tussen professionals in een netwerkoverleg te verhogen heeft Bureau Ben Venneman de training Resultaatgericht Overleg ontwikkeld, waarmee naadloos wordt aangesloten op de SmartonPeople methodiek en bijbehorend informatieplatform.

Voor wie is deze training?
De training richt zich op de netwerken die werken met het Smart on People methodiek en het bijbehorende informatiePlatform.
De training is dus in principe geschikt voor deelnemers die met elkaar een netwerkoverleg vormen, zoals een sociaal wijkteam, een lokaal zorgnetwerk, een OGGZ team, een wijktafeloverleg, een maatschappelijk opvang team, een Veiligheidshuis overleg of CJG (jeugd)overleg.

Welke vaardigheden beheerst u na deze training?
Een Resultaatgericht overleg kenmerkt zich door een adequate analyse van de context van leefgebieden, betere beslissingen, betere acties, wat tot betere resultaten leidt.
Naast kennisoverdracht ( contextuele benadering, professionele communicatie) is de training gericht op de wijze waarop de groep deelnemende professionals met elkaar het overleg vormgeven én het informatieplatform professioneel hanteren ( ‘Eruit halen wat erin zit!”).
De volgende vaardigheden van een Resultaatgericht overleg worden getraind:
1. Contextuele analyse maken
2. Bespreken en vaststellen kernvraagstuk
3. Bespreken en formuleren van Smart geformuleerde doelstellingen
4. Vaststellen van een samenhangend en resultaatgericht plan van aanpak

Opbouw van de training
De training wordt in de vorm van een leerwerktraject uitgevoerd.
De training start met het bijwonen van een netwerkoverleg en een korte consultatie over mijn observaties ( Quick scan Resultaatgericht Overleg). Aan de hand van leervragen van de deelnemende netwerkpartners wordt een voorstel gedaan om gedurende 4 opeenvolgende bijeenkomsten van het netwerk de vaardigheden van Resultaatgericht Overleg te trainen.
Zo ontstaat er een leercyclus met als resultaat: Een netwerkoverleg dat gebaseerd is op de integratie van de Smart on People methodiek, contextuele methodiek en principes van Resultaatgericht overleg.

Resultaat: De deelnemende professionals hebben een nieuw repertoire aan overlegvaardigheden om betere doelstellingen te formuleren, adequate beslissingen te nemen, concrete activiteiten vast te stellen en resultaatgericht een plan van aanpak te maken.

Wat levert het op?
Winst in professionele afstemming: betere en snellere analyses gekoppeld aan concrete en evalueerbare Plannen van Aanpak
Winst in tijd: resultaatgericht overleg levert per direct tijd op voor het aan de slag gaan met de Plannen van Aanpak ( ‘niet langer praten over, maar in gesprek met de cliënt’)
Winst in beperking professioneel aanbod: kwetsbare burgers en direct betrokkenen leveren zelf oplossingen, professioneel aanbod in tweede instantie. Er wordt minder dure, specialistische zorg of andersoortige interventies ingezet
Winst op uitgebreide managementinformatie: door koppeling van werkmethodiek met het SmartonPeople informatieregiesysteem is er periodiek informatie voor handen over type aanpak, doelstellingen, investering van professionele tijd, resultaten, inzet van type professional, enzovoort.

Meer informatie:
Ben Venneman
M 06-51617594