Training Resultaatgericht Overleg in netwerken

 Het voeren van regie op het maatschappelijk rendement van de samenwerking van de multidisciplinaire netwerken en ketens binnen gemeente, wijken of buurten is één van de kernopgaven van gemeenten.

De regiefunctie heeft als doel om de samenwerking tussen professionals en burgers te versterken. Brandpunt van deze samenwerking is zelfregie van burgers en netwerkoverleg dat daarop aansluit. Om de kwaliteit van het overleg tussen professionals in een netwerkoverleg te verhogen heeft Bureau Ben Venneman de training Resultaatgericht Overleg ontwikkeld. Basis voor de training is het door Bureau Ben Venneman ontwikkelde Constructieve Communicatie Model en het Contextgerichte Resultaatgericht Overleg.

 Voor wie is deze training?

De training richt zich op allerlei soorten professionele netwerken die interdisciplinair samenwerken en resultaatgericht werken aan complexe situaties in wijk, zowel individueel als groepsgericht.  De training is dus in principe geschikt voor deelnemers die met elkaar een netwerkoverleg vormen, zoals een sociaal wijkteam, een lokaal zorgnetwerk, een OGGZ team, een wijktafeloverleg, een maatschappelijk opvang team, een Veiligheidshuis overleg of CJG (jeugd)overleg.

 Welke vaardigheden beheerst u na deze training?

Een Resultaatgericht overleg in combinatie met het Constructieve Communicatie Model  kenmerkt zich door een adequate analyse van de context van leefgebieden, betere beslissingen, betere acties gericht op zelfregie van burgers, wat tot betere resultaten leidt.

Naast kennisoverdracht ( contextuele benadering, professionele communicatie) is de training gericht op de wijze waarop de groep deelnemende professionals met elkaar het overleg vormgeven én het informatieplatform professioneel hanteren ( ‘Eruit halen wat erin zit!”).

De volgende vaardigheden van een Resultaatgericht overleg worden getraind:

1. Contextuele analyse maken
2. Bespreken en vaststellen kernvraagstuk
3. Bespreken en formuleren van Smart geformuleerde doelstellingen, gericht op zelfregie en zelfwerkzaamheid van burgers
4. Vaststellen van een samenhangend en resultaatgericht plan van aanpak

Opbouw van de training

De training wordt in de vorm van een leerwerktraject uitgevoerd. De training start met het bijwonen van een netwerkoverleg en een korte consultatie over mijn observaties ( Quick scan Resultaatgericht Overleg). Aan de hand van leervragen van de deelnemende netwerkpartners wordt een voorstel gedaan om gedurende 4 opeenvolgende bijeenkomsten van het netwerk de vaardigheden van Resultaatgericht Overleg te trainen.

 Zo ontstaat er een leercyclus met als resultaat: Een netwerkoverleg dat gebaseerd is op de integratie van de huidige ervaringen in het netwerk, contextuele methodiek en principes van Resultaatgericht overleg en constructieve communicatie.

Resultaat: De deelnemende professionals hebben een nieuw repertoire aan overlegvaardigheden om betere doelstellingen te formuleren, adequate beslissingen te nemen, concrete activiteiten vast te stellen en resultaatgericht een plan van aanpak te maken.

 Wat levert het op?

Winst in professionele afstemming: betere en snellere analyses gekoppeld aan concrete en evalueerbare Plannen van Aanpak

Winst in tijd: resultaatgericht overleg levert per direct tijd op voor het aan de slag gaan met de Plannen van Aanpak ( ‘niet langer praten over, maar in gesprek met de cliënt’)

Winst in beperking professioneel aanbod: kwetsbare burgers en direct betrokkenen leveren zelf oplossingen, professioneel aanbod in tweede  instantie. Er wordt minder dure, specialistische zorg of andersoortige interventies ingezet

Meer informatie:

Ben Venneman

M        06-51617594