Training:  Samenwerken en zelfregie van burgers

Doelgroep: deelnemers aan een sociaal wijkteam of soortgelijke samenwerkingsverbanden in een wijk
Coördinatie: Bureau Ben Venneman
trainers: Kees Bartelds en Ben Venneman
Roosteruren: 21 uur
Uren zelfstudie: gemiddeld 12- 14 uur
Looptijd: gemiddeld 4 – 6 maanden

Opbouw Training  Samenwerken en zelfregie van burgers

De training wordt ingericht volgens de principes van een een community of practice. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en vaardigheden van zowel beginnende als ervaren sociaal werkers voorop. Het gaat vooral om de ervaringskennis die in de hoofden van sociaal werkers zit en daardoor vaak impliciet blijft. Deze kennis wordt ook wel aangeduid als ‘tacit knowledge’. Het gaat om inzichten en vaardigheden die in de praktijk zijn opgedaan. In de training wordt de opgedane praktijkkennis verbonden met visie en theorie, waarmee het sociaal team een stevig fundament krijgt.

In het CoP-traject worden vier basiselementen onderscheiden ( Wenger, 2006):

1. Community: elkaar leren kennen en een gemeenschap vormen om het gemeenschapsgevoel ( lees teamgevoel) te versterken;
2. Practice: deelnemers ondernemen gezamenlijke activiteiten en leren al doende;
3. Identity: deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijke taal en referentiekader en stralen uit waar ze trots op zijn;
4. Meaning: door uitwisseling van kennis en ervaring ontstaan nieuwe gezamenlijke formuleringen, interpretaties, definities ( onder andere beschreven in een methodiek Sociaal Team).

In het CoP–traject wordt opgebouwd rondom de volgende basisthema’s:

Zelfregie: communicatie en gedrag ( model Constructieve Communicatie)
Eigen Kracht denken van de professional
Contextueel werken: wijk en gebied + netwerkbenadering
Methodisch werken en het orthopedagogisch kader

Het traject onderscheidt, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, uit drie leerlijnen, die in samenhang, maar parallel aan elkaar, het leerkader vormen voor het gehele traject:

1. De training
2. Het methodiektraject
3. De WERF-bespreking: intervisie door Wijkervaringsreflectie.
Programma

Het programma omvat 7 bijeenkomsten. Er is voor een opzet gekozen om de eerste vijf bijeenkomsten een thema te bespreken. De laatste twee staan nog open en worden in afstemming met de groep ingevuld.

Opdrachtgevers voor een training vinden het belangrijk dat een sociaal team aan de slag gaat om:

van fragmentarische aanpak naar integrale aanpak te komen; zo dichtbij mogelijk, zo veel mogelijk gericht op eigen kracht en die van het eigen netwerk, zo slagvaardig mogelijk en zo efficiënt mogelijk omgaan met de inzet van hulpverlening en voorzieningen.
in de werkwijze zoveel mogelijk te streven naar vereenvoudiging van de veelvoud aan regelingen, administraties, intakes en indicatiestellingen.
Hoofddoelstelling sociaal team:

In het CoP-traject wordt een brede doelstelling gehanteerd. Dat wil zeggen het sociaal team werkt aan het integreren van

1. hulp en zorg in complexe situaties met gezinnen en
2. de samenlevingsopbouw ( bewonergestuurde wijkontwikkeling).

Afgeleide brede doelstelling:

Het opheffen van de mismatch van complexe problematiek en de verkokerde aanpak van professionals en instellingen.
Het toepassen van een integrale wijkaanpak, door het beweopbouwen van steunstructuren: mensen met elkaar verbinden, krachten bundelen, en het zelfoplossend vermogen van wijkbewoners, organisaties en ondernemers versterken.
Het doel is dat bewoners zelf stappen vooruit zetten, zichzelf sterker maken en minder afhankelijk worden van instanties en hulpverleners. De kracht van het eigen sociaal netwerk en de inzet van familie, vrienden, buren, vrijwilligers en informele zorg zijn daarbij essentieel.

Wat levert het op?
Winst in professionele afstemming en werkwijze: betere en snellere analyses gekoppeld aan concrete en toetsbare Plannen van Aanpak en een concrete beschrijving van de werkwijze

Winst in tijd: efficiënt gebruik maken van deskundigheid, snelle afstemming tussen professionals en resultaatgericht overleg levert per direct tijd op voor het aan de slag gaan met de Plannen van Aanpak ( ‘niet langer praten over, maar in gesprek met de cliënt’)

Winst in beperking professioneel aanbod: kwetsbare burgers en direct betrokkenen leveren zelf oplossingen, professioneel aanbod in tweede instantie. Er wordt minder dure, specialistische zorg of andersoortige interventies ingezet
Meer informatie:

Ben Venneman

M 06-51617594