Werken in de wijk

Op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen, opvoeden, veiligheid, energie, bouwen en voedsel zijn er momenteel grote sociale en maatschappelijke veranderingen gaande. De veranderingen, ook wel aangeduid met het begrip transities, zet de verhouding tussen burger, cliënt en overheid en welzijn/zorg professionals  en hun instellingen onder druk. De burger, klant of cliënt wordt toenemend geconfronteerd met de vraag om zelf ‘eigenaar van oplossingen te zijn’ en ‘burgerkracht’ in te zetten. De oorsprong van het nieuwe eigenaarschap ligt in de beweging van de afgelopen decennia waarin onder de vleugels van professionalisering en specialisering een enorme institutionalisering heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een enorme bureaucratie, een omslachtige wereld van hulp- en dienst verlening, trage organen, instanties en ondoordringbare muren voor burgers. Het gevolg is ook dat veel professionals zijn weggedreven van de leefwereld van mensen.

De afgelopen 15 jaar is een situatie in Nederland ontstaan waarin van een tamelijk eenvoudige oplossing een complex probleem werd gemaakt. De wildgroei om voor elk probleem een meldpunt in te richten en een netwerk van samenwerkende professionals verantwoordelijk te maken voor het oplossen van de complexe problemen is daarvan een uitingsvorm. We knippen problemen in stukjes, we trekken het uit elkaar, maken er institutionele pakketjes van en niemand weet nog wat er gebeurt ( J. van der Lans, 2013).

Bureau Ben Venneman stelt zich ten doel om het werken in de wijk nieuwe impulsen te geven zodat recht wordt gedaan aan de ‘zelfgemaakte oplossingen’ van burgers, mensen met beperkingen een vanzelfsprekende rol en plaats innemen en professionals aansluiten bij vragen en behoeften in de wijk. Samen met Kees Onderwater en andere partners werkt Bureau Ben Venneman aan het ontwikkelen van een nieuwe professionele standaard in de wijk en het ondersteunen en inrichten van bewonergestuurde wijkontwikkeling.

De door Bureau Ben Venneman ontwikkelde trainingen  en diensten richten zich op het verbeteren van professionele serviceverlening in wijken, het ontwikkelen van een methodische en interprofessionele samenwerking in wijken en zelfregie van burgers.

Trainingen
1. Sociaal wijkteam
2. Resultaatgericht Netwerkoverleg
3. Resultaatgericht Netwerkoverleg in SmartonPeople methodiek

Procesregie
1. Procesregie en consultatie in complexe situaties

Bureau Kees Onderwater en Bureau Ben Venneman werken samen in het ‘Werken in de wijk’, een innovatief platform waar verschillende kennispartners samenwerken aan wijkgerichte vernieuwingen.

www.werkenindewijk.nu